- การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (5 นาที )
- การจัดเก็บภาษีโรงเรีอนและที่ดิน (5 นาที )
- การจัดเก็บภาษีป้าย (5 นาที )
- การขออนุญาตฆ่าสัตว์ (5 นาที )
- การขออนุญาตขุดดิน (5 นาที)
- การขออนุญาตสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.
  ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (5 นาที )
- การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย (ทันที )
- การขออนุญาตจัดตั้งตลาด (15 วัน)
- กรณีขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต(15 วัน)
- การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (ทันที)
- การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ
  ทางสาธารณะ (ทันที)
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต (15 วัน)
แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
      ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว  นามสกุล**    อายุ      ปี
เกิดวันที่    เดือน      พ.ศ.     อยู่บ้านเลขที่**  หมู่ที่**
ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ **

หมายเลขบัตรประชาชน     ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

อุปโภค-บริโภคเนื่องจาก    ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อน

ไม่มีน้ำอุปโภค-บริโภค จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อ ใช้ในกิจวัตรประจำวัน ใช้ในการจัดงาน 

  จำนวน     คัน  ในวันที่    เดือน    พ.ศ.  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
   
   
(หมายเหตุ** ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล)
รหัสส่งข้อมูล :