ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ู่คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มี.ค. 2565
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 มี.ค. 2565
3 คู่มือแนวทางจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มี.ค. 2565
4 คู่มือเสนอแนะ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มี.ค. 2565
5 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มี.ค. 2565
6 คู่มือการใช้งาน E-SAR ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 มี.ค. 2565
7 คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปรับปรุงปีการศึกษา 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 มี.ค. 2565
8 คู่มือการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มี.ค. 2565
9 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มี.ค. 2565
10 มาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7