ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 มาตรา 12 กำหนดให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี และมาตรา 14 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้รับยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย จึงประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลายไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย และยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเสียภาษีได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน