ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแผนพัฒนารายได้ในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้ดำเนินการจัดแผนพัฒนารายได้ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อใช้การจัดเก็บรายได้หมวดภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ทันตามกำหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแผนพัฒนารายได้โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศใช้แผนการพัฒนารายได้ในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 102 คน