สถานะทางการเงิน
เรื่อง : ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้จัดทำประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน