สถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานการรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
  รายละเอียด : อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ขอรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน