ข่าว : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายละเอียด  : อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อประกาศไว้ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลายไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน ได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ 0-7580-9112 หรือ 093-5785537 หรือจากเว็บไซต์ www.klai.go.th ได้ในวันและเวลาราชการผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประกาศเมื่อ :