ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 มิ.ย. 2562
2 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 มิ.ย. 2562
3 พรบ./พรก.
15
26 พ.ย. 2561
4 กฎระเบียบกระทรวง
11
26 พ.ย. 2561
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขฉบับที่ 6 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 พ.ย. 2560
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
01 ต.ค. 2556
7 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
01 ต.ค. 2556
8 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ต.ค. 2556
9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
01 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1