คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏืบัติงานของศพด สังกัด อบตกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ก.ย. 2561
2 คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ก.ย. 2561
3 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ก.ย. 2561
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ก.ย. 2561
5 คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ก.ย. 2561
6 คู่มือการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
175
21 ก.ย. 2561
7 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ก.ย. 2561
8 งานการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ก.ย. 2561
9 งานการให้บริการขออนุญาตขุดดินถิมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ก.ย. 2561
10 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3