ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานภานในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 เม.ย. 2565
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 มี.ค. 2565
3 มาตราฐานการปฏฺิบัติงานตำแหน่งธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 ม.ค. 2565
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ม.ค. 2565
5 งานการให้บริการการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ม.ค. 2565
6 งานการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 ม.ค. 2565
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 เม.ย. 2564
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 เม.ย. 2564
9 มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
19 มิ.ย. 2563
10 มาตราฐานการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2