ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ พร้อมระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 มิ.ย. 2565
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 พ.ค. 2565
4 โครงการวางท่อระบายนำ้ คสล.บริเวณถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 9,8 ตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 มี.ค. 2565
5 โครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายนำ้ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใคร - นาเพรง หมู่ที่ 9,8 ตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 มี.ค. 2565
6 โครงการขุดลอกคูระบายนำ้ หลังอนามัยดอนใคร - สนามกีฬา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 มี.ค. 2565
7 ประกาศบัญีชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ก.พ. 2565
8 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ก.พ. 2565
9 ประกาศขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ม.ค. 2565
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30