สถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามระเบัยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 99
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน