ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่า 30 วัน บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ฉะนั้น จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ภายใน 15 วัน ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-9112 หรือ 093-5785537 หรือจากเว็บไซต์ www.klai.go.th ได้ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน