คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  รายละเอียด : เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จำเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน